Zásady ochrany osobných údajov pre APH Group

Skupina APH rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových stránok, najmä ich práva týkajúce sa
automatického spracovania osobných údajov. Preto sme s našimi zákazníkmi sformulovali a implementovali politiku úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ich účel (účely) a možnosti čo najlepšieho uplatňovania vašich zákonných práv. Ak požadujete akékoľvek ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, navštívte webovú stránku holandského úradu na ochranu údajov (Autoriteit Persoonsgegegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Kým neprijmete používanie súborov cookie a iných sledovacích zariadení, nebudeme
cookies a/ alebo sledovacie súbory cookie, pokiaľ si nevytvoríte účet a/alebo sa neprihlásite do účtu v jednej z našich pod domén. V tomto prípade automaticky súhlasíte so súbormi cookie a používaním iných sledovacích systémov v počítači, mobilnom telefóne alebo tablete.

Pri pokračujúcej návšteve tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania a súhlasíte s používaním súborov cookie a iných sledovacích systémov, pokiaľ sme na našej webovej stránke neposkytli iný spôsob prijímania súborov cookie.

V súčasnosti dostupná verzia týchto zásad ochrany osobných údajov je jedinou verziou, ktorá platí pri návšteve našej webovej stránky, kým nová verzia nenahradí aktuálnu verziu.

Článok 1 – Definície

1. Webová stránka (ďalej len „webová stránka“): www.aphgroup.com
2. Zmluvná strana zodpovedná za spracovanie osobných údajov (ďalej len “
radič“): Skupina APH založená v Mercurius 18, 8448 GX Heerenveen,
Holandsko, obchodná komora číslo: 01076622.

Článok 2 – Prístup na internetovú stránku

Prístup a používanie webových stránok sú striktne osobné. Zdržíte sa používania údajov a
informácie na tejto webovej stránke na vaše komerčné, politické alebo reklamné účely, ako aj pre akékoľvek komerčné ponuky, najmä nevyžiadané elektronické ponuky.

Článok 3 – Obsah webovej stránky

Všetky značky, obrázky, texty, komentáre, ilustrácie (animované) obrázky, video obrázky, zvuky, a všetky technické aplikácie, ktoré môžu byť použité na prevádzku tejto webovej stránky a všeobecnejšie všetky komponenty používané na tejto webovej stránke, sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve. Akákoľvek reprodukcia, opakovanie, používanie alebo modifikácia celého alebo len jeho časti akýmikoľvek prostriedkami, vrátane technických aplikácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, je prísne zakázaná. Skutočnosť, že prevádzkovateľ nemôže prijať okamžité opatrenia proti akoľvek porušeniu, nemožno považovať za tichý súhlas ani za vzdanie sa akéhokoľvek práva stíhať porušujúca stranu.

Článok 4 – Správa webovej stránky

Na riadnu správu lokality môže prevádzkovateľ kedykoľvek:

 • Pozastavenie, prerušenie, zmenšenie alebo odmietnutie prístupu na webovú lokalitu
  kategórie návštevníkov.
 • Vypustiť všetky informácie, ktoré môžu narušiť fungovanie webovej stránky alebo
  vnútroštátnymi alebo medzinárodnými právnymi predpismi alebo je v rozpore s internetovou etiketou.
 • Dočasne nedostupná webová lokalita na vykonávanie aktualizácií.
Článok 5 – Zodpovednosti
 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne zlyhanie, poruchy, ťažkosti alebo prerušenia
  fungovanie webovej stránky, čo spôsobuje (dočasnú) nedostupnosť webovej stránky alebo ktorejkoľvek z jej funkcií. Vy sami ste zodpovední za spôsob, akým hľadáte spojenie s našimi webovými stránkami. Musíte podniknúť všetky potrebné kroky na ochranu vášho zariadenia a údajov pred nebezpečenstvami, ako sú vírusové útoky na internete. Okrem toho ste zodpovední za to, ktoré webové stránky navštívite a aké informácie hľadáte.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne súdne konanie proti vám.
  • z dôvodu používania webovej stránky alebo služieb dostupných cez internet.
  • za porušenie podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú vám alebo tretím stranám alebo vášmu zabaveniu v dôsledku vášho pripojenia alebo používania webovej stránky a zdržíte sa akýchkoľvek následných (právnych) krokov proti prevádzkovateľovi.
 4. Ak je prevádzkovateľ zapojený do sporu z dôvodu vášho (ab)používania tejto webovej stránky, má právo (opätovne) požadovať od vás všetky následné škody.
Článok 6 – Zber údajov
 1. Vaše údaje budú zhromažďované APHGroup.com.
 2. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby).
 3. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Osobné údaje, ktoré sú zhromažďované na webových stránkach sú používané hlavne zberateľ udržiavať (komerčné) vzťah s vami, a ak je to vhodné pre spracovanie vašich objednávok. Sú zaznamenané v (elektronickom) registri.
Článok 7 – Vaše práva týkajúce sa informácií
 1. Podľa článku 13 ods.
 2. Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás budete kontaktovať na aph@aph.nl.
 3. Ku každej žiadosti musí byť priložená kópia platného preukazu totožnosti, na ktorú ste dali svoj podpis a adresu, na ktorej vás môžeme kontaktovať.
 4. Do jedného mesiaca od predloženej žiadosti dostanete odpoveď od nás.
 5. V závislosti od zložitosti a počtu žiadostí sa toto obdobie môže predĺžiť na dva mesiace
Článok 8 – Právne povinnosti
 1. V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia, z ktorého je návštevník podozrivý a pre ktoré orgány požadujú osobné údaje zhromaždené zberateľom, budú im poskytnuté na základe výslovnej a odôvodnenej žiadosti týchto orgánov, po ktorej tieto osobné údaje už nespadnú pod ochranu ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov.
 2. Ak sú na získanie prístupu k určitým funkciám webovej stránky potrebné akékoľvek informácie, prevádzkovateľ pri vyžiadaní týchto údajov uvedie povinný charakter týchto informácií.
Článok 9 – Zozbierané údaje a komerčné ponuky
 1. Môžete dostávať komerčné ponuky od zberateľa. Ak si ich neželáte dostávať (už), pošlite nám e-mail na túto adresu: marketing@aphgroup.com.
 2. Naše údaje nebudú naši partneri používať na komerčné účely.
 3. Ak sa počas návštevy našej webovej stránky stretnete s akýmikoľvek osobnými údajmi iných dotknutých osôb, zdržíte sa zhromažďovania, akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo akéhokoľvek iného konania, ktoré predstavuje porušenie súkromia dotknutej osoby (dotknutých osôb). Zberateľ nie je zodpovedný za týchto okolností.
Článok 10 – Uchovávanie údajov

Zozbierané údaje sa používajú a uchovávajú počas trvania stanoveného zákonom.

Článok 11 – Súbory cookie
 1. Cookie je malý textový súbor umiestnený na pevnom disku vášho elektronického zariadenia pri návšteve našich webových stránok. Súbor cookie obsahuje údaje, takže pri návšteve našej webovej stránky môžete byť rozpoznaný ako návštevník. Umožňuje nám prispôsobiť sa vašim potrebám a uľahčuje vám prihlásiť sa na našich webových stránkach. Keď navštívite našu webovú stránku, informujeme vás o používaní súborov cookie. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s jej používaním, pokiaľ nepožiademe o povolenie inými prostriedkami. Váš súhlas je platný trinásť mesiacov.
 2. Na našej webovej stránke používame nasledujúce typy súborov cookie:
  • Funkčné súbory cookie: napríklad súbory cookie relácie a prihlásenia na zhromažďovanie údajov o relácii a prihlásení.
  • Anonymizované analytické súbory cookie: získanie informácií o návštevách našich webových stránok, ako sú počet návštevníkov, obľúbené stránky a témy. Týmto spôsobom môžeme prispôsobiť našu komunikáciu a informácie potrebám našich návštevníkov. Nemôžeme vidieť, kto navštívi naše stránky, alebo z ktorého osobného zariadenia návšteva prevedeniu došlo.
  • Sledovanie súborov cookie: napríklad reklamné súbory cookie, ktoré sú určené na zobrazovanie relevantných reklám. Používaním týchto súborov cookie môžeme odvodiť vaše záujmy. Preto (iné) organizácie môžu ukázať vám cielené reklamy, keď navštívite ich webové stránky. Sledovanie súborov cookie umožňuje profilovanie a pri zacielení reklám zaobchádza s kategóriami ľudí odlišne. Sledovacie súbory cookie zvyčajne spracúvajú osobné údaje.
 3. Konkrétne na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:
  Facebook (sledovací súbor cookie)
  Google Ads (sledovací súbor cookie)
 4. Keď navštívite našu webovú stránku, súbory cookie od prevádzkovateľa a/ alebo tretích strán môžu byť nainštalované na vašom zariadení.
 5. Ďalšie informácie o používaní, správe a odstraňovaní súborov cookie pre každé elektronické zariadenie vám pozývame na nasledujúci odkaz:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq
Článok 12 – Snímky a ponúkané výrobky

Nemôžete odvodiť žiadne práva z snímok, ktoré sprevádzajú akýkoľvek ponúkaný produkt na našich webových stránkach.

Článok 13 – Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia holandským právom. Súd v okrese, v ktorom má zberateľ miesto podnikania, má výlučnú právomoc, ak môže vzniknúť akýkoľvek spor týkajúci sa týchto podmienok, s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje právna výnimka.

Článok 14 – Kontakt

Ak máte otázky, informácie o produkte alebo informácie o samotnej webovej lokalite, obráťte sa na náš marketingový tím – marketing@aph.nl.

Naši partneri
+421 527 884 105+31 513 481 101