X
Menu
X

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Informujemy, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Agricultural Production & Handling Sp. z o. o. oddział w Polsce, ul. Piekiełko 25, 76-200 Słupsk
 2. Nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest pracownik administracyjno – biurowy, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@aphgroup.pl
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
  a) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO:
  b) na podstawie zawartych umów, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane mogą być przekazane innym podmiotom, z którymi kontaktujemy się w celu wyceny bądź realizacji zamówienia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
  a) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane;
  b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;
  c) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych w celu wskazanym w p. 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.